Zakon c. 18/2018 Z.z.

Zamestnávanie odídencov z Ukrajiny je pre zamestnávateľov jednoduchšie


Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zamestnávanie odídencov z Ukrajiny je pre zamestnávateľov jednoduchšie

Zamestnávatelia môžu poskytnúť prácu odídencom z Ukrajiny zjednodušeným procesom vďaka statusu dočasného útočiska. Svoje pracovné ponuky môžu uverejňovať na portáli voľných pracovných miest sluzbyzamestnanosti.gov.sk. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje ich preklad do ukrajinského jazyka. Pre odídencov z Ukrajiny vytvárame také prostredie, aby sa čo najrýchlejšie dostali k relevantným informáciám a vhodným pracovným ponukám podľa ich odborných vedomostí a spôsobilostí.

 

Podľa zákona o azyle sa osobám utekajúcim pred vojnou po požiadaní udeľuje dočasné útočisko. Na základe tohto statusu získajú doklad o tolerovanom pobyte s označením odídenec. Zamestnávateľ môže v zmysle zákona o službách zamestnanosti následne odídenca zamestnať bez povolenia na zamestnanie. Nevyžaduje sa ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

Obyvatelia Ukrajiny tak získajú rovnaký prístup k pracovnému trhu ako občania Slovenskej republiky (s výnimkou štátnozamestnaneckých miest). Zamestnávatelia môžu odídencov z Ukrajiny zamestnávať na pracovnú zmluvu alebo formou dohody.

V prípade, ak danej osobe bolo udelené dočasné útočisko, zamestnávateľ má povinnosť formou informačnej karty oznámiť príslušnému úradu práce údaje o zamestnaní takejto osoby, a to pri vzniku aj ukončení zamestnania. K informačnej karte doloží aj kópiu pracovnoprávneho vzťahu a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území SR s označením odídenec. Lehota tejto oznamovacej povinnosti je 7 pracovných dní od nástupu do zamestnania alebo po ukončení pracovného vzťahu.

K 10. marcu 2022 evidujeme na portáli sluzbyzamestnanosti.gov.sk 82 103 voľných pracovných miest od 6 581 zamestnávateľov. K týmto pracovným miestam majú rovnaký prístup občania SR ako aj odídenci z Ukrajiny pokiaľ spĺňajú kritériá a požiadavky na vykonávanie danej pozície, ktoré požaduje zamestnávateľ.

Štátni príslušníci Ukrajiny tvoria dlhodobo takmer 50% všetkých pracovníkov z tretích krajín. V januári 2022 ich pracovalo na Slovensku viac ako 19 300, z toho bolo viac ako 13-tisíc mužov.

Odkazy na stránky Služieb zamestnanosti: