Zakon c. 18/2018 Z.z.

Čo ako riaditeľ školy spraviť?
Pomôcka pre riaditeľov materských, základných a stredných škôl


Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

1. KTO JE CUDZINCOM Z POHĽADU ZÁKONA?

Podľa § 146 ods. 1 školského zákona „Cudzinci sú na účely tohto zákona deti

 1. osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti, s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky,
 2. žiadateľov o udelenie azylu na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,
 3. Slovákov žijúcich v zahraničí,
 4. ako žiadatelia o udelenie azylu podľa osobitného predpisu,
 5. ako cudzinci, ktorí sa nachádzajú na území Slovenskej republiky bez sprievodu zákonného zástupcu.“.

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že „cudzincom“ z hľadiska školského zákona nie je akýkoľvek cudzinec, ale len taký, ktorého možno zaradiť do niektorej z piatich uvedených „kategórií“. Do definície cudzinca na účely školského zákona nespadá osoba, ktorá v danom čase nemá povolený pobyt v SR, nie je žiadateľom o azyl, je na území SR v sprievode zákonného zástupcu a zároveň nie je ani Slovákom žijúcim v zahraničí.

Za cudzinca podľa § 146 ods. 1 písm. e) školského zákona sa v prípade stredných škôl považuje uchádzač zo zahraničia, ktorý bol alebo bude rozhodnutím riaditeľa strednej školy prijatý na vzdelávanie v strednej škole a na základe tohto rozhodnutia o prijatí bude uchádzačovi zo zahraničia vydané povolenie na prechodný pobyt na území SR za účelom štúdia. Nejde však o žiaka, ktorý sa zaradí do príslušného ročníka strednej školy na základe poskytnutia dočasného útočiska.

Školský zákon zaručuje poskytovanie výchovy a vzdelávania a ubytovanie a stravovanie v školách rovnako, ako občanom SR týmto skupinám osôb:

 • deťom cudzincov s povoleným pobytom na území SR,
 • deťom žiadateľov o udelenie azylu,
 • deťom Slovákov žijúcich v zahraničí,
 • deťom, ktorými sú cudzinci študujúci na stredných školách podľa § 146 ods. 1 písm. e).

Ak ide o základnú školu alebo strednú školu zriadenú obcou, samosprávnym krajom alebo regionálnym úradom školskej správy, takýmto deťom sa výchova a vzdelávanie poskytuje bezplatne. Rovnako to platí aj v materskej škole týchto zriaďovateľov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie.

Špecifickú úpravu má školský zákon pre osoby, ktoré z rôznych humanitárnych dôvodov

prekročia hranicu SR často bez dokladov, ktoré by identifikovali ich totožnosť a preukazovali ich stupeň alebo úroveň doterajšieho vzdelania.

Podľa § 146 ods. 4 školského zákona „Deti žiadateľov o udelenie azylu, deti azylantov, deti cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, zaraďuje do príslušného ročníka riaditeľ školy po zistení úrovne ich doterajšieho vzdelania a ovládania štátneho jazyka najneskôr do troch mesiacov od začatia konania o udelenie azylu, deti odídencov najneskôr do troch me­siacov od začatia konania o poskytnutie dočasného útočiska. Z dôvodu nedostatočného ovládania štátneho jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť do príslušného ročníka podľa veku.“.

Ustanovenie sa týka štyroch skupín detí:

 • deti žiadateľov o udelenie azylu,
 • deti azylantov,
 • deti cudzincov, ktorým Ministerstvo vnútra SR poskytlo doplnkovú ochranu,
 • deti odídencov.

Ustanovenie sa netýka detí, ktoré v čase podania prihlášky na strednú školu nespadajú ani do jednej zo štyroch skupín detí.

Doplnková ochrana je upravená v zákone o azyle ako ochrana pred vážnym bezprávím v krajine pôvodu.

Odídenec je upravený v zákone o azyle ako cudzinec, ktorému Ministerstvo vnútra SR na základe rozhodnutia vlády SR poskytlo dočasné útočisko.

Dočasné útočisko sa podľa zákona o azyle poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu.

2. MÁM POSKYTNÚŤ DIEŤAŤU CUDZINCA VZDELÁVANIE V NAŠEJ ŠKOLE?

§ 146 ods. 4 školského zákona ukladá riaditeľovi školy povinnosť zaradiť také dieťa do ročníka a do triedy. Ustanovenie sa týka riaditeľov materských škôl, základných škôl aj stred­ných škôl.

3. AKO MÁM USKUTOČNIŤ PROCES PRIJATIA DIEŤAŤA CUDZINCA PODĽA §146 ODS. 4 DO NAŠEJ ŠKOLY?

Školský zákon v tomto prípade nehovorí o „prijatí“ ale o „zaradení“, teda ide o zaradenie bez rozhodovania o prijatí (teda nie na základe prijímacieho konania, prijímacej skúšky v stredných školách, ...). Riaditeľ môže dieťa, žiaka, žiačku prijať na základe žiadosti zákonného zástupcu o zaradenie dieťaťa.

Zaradenie do ročníka riaditeľ školy vykoná po zistení

 • úrovne doterajšieho vzdelania dieťaťa a
 • úrovne ovládania štátneho jazyka dieťaťa.

Školský zákon ukladá riaditeľovi aj lehotu na to, aby dieťa do ročníka zaradil

 • najneskôr do troch mesiacov od začatia konania o udelenie azylu alebo
 • najneskôr do troch mesiacov od začatia konania o poskytnutie dočasného útočiska.

Vzhľadom na humanitárne okolnosti odporúčame, aby riaditeľ školy vo vzťahu k deťom z Ukrajiny konal bezodkladne (t.j. nie až v lehote troch mesiacov).

Podstatné je, či konanie začalo, nie či už bol udelený azyl alebo či už bolo poskytnuté dočasné útočisko.

Začiatok konania o udelenie azylu upravuje zákon o azyle vyhlásením cudzinca na policajnom útvare o tom, že žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území SR.

Začiatok konania o poskytnutie dočasného útočiska upravuje novela zákona o azyle č. 55/2022 Z. z. vyhlásením cudzinca na policajnom útvare o tom, že žiada o poskytnutie dočas­ného útočiska na území SR.

Z uvedeného vyplýva, že ak má dôjsť k zaradeniu dieťaťa podľa § 146 ods. 4 školského zákona, riaditeľ materskej školy, základnej školy alebo strednej školy má postupovať nasledovne:

 1. nechať si predložiť od rodiča dieťaťa doklad preukazujúci, že začalo konanie o poskytnutie dočasného útočiska alebo konanie o udelenie azylu (stačí, ak polícii rodič oznámi, že chce azyl alebo dočasné útočisko),
 2. zistiť úroveň doterajšieho vzdelania a ovládania štátneho jazyka,
 3. zaradiť do príslušného ročníka a triedy vydaním písomného dokladu o zaradení dieťaťa.

4. DO KTORÉHO ROČNÍKA ZARADÍM DIEŤA CUDZINCA?

Školský zákon zároveň ustanovuje, že z dôvodu nedostatočného ovládania štátneho jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť do príslušného ročníka podľa veku, pričom podmienečné zaradenie nemá časové obmedzenie.

Viac informácií:

Zaradenie detí cudzincov do ročníka:

www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/projekty/erasmus-slovencina-deti-cudzincov/zara-denie-deti-cudzincov-do-rocnika.pdf

Deti cudzincov, podcast VÚDPaP / www.vudpap.sk/deti-cudzincov

Ak dieťa ovláda jazyk dostatočne, zaradí sa do príslušného ročníka podľa zistenej úrovne dote­rajšieho vzdelania.

5. ČO MÁM SPRAVIŤ, AK POČET DETÍ/ŽIAKOV V DANEJ TRIEDE ALEBO V DANOM ODBORE VZDELÁVANIA JE V ZMYSLE USTANOVENÍ ZÁKONA UŽ MAXIMÁLNY?

V zákone 245/2008 Z.z. sú ustanovené najvyššie počty detí a žiakov v triede materskej školy (§ 28), v triede základnej školy (§ 29), v triede strednej školy (§ 33) a ich možné navýšenie.

V prípade prijímania detí a žiakov do škôl nad rámec týchto ustanovení alebo v prípade nutnosti zriadenia ďalšej triedy z dôvodu prijatia detí/žiakov z vojnovej oblasti, je potrebné kontaktovať príslušný regionálny úrad školskej správy.

6. KEDY A AKO SA PREMIETNE PRÍCHOD DIEŤAŤA CUDZINCA DO FINANCOVANIA ŠKOLY?

Ak z dôvodu prijatia nových žiakov bude potrebné navýšiť osobné alebo prevádzkové nákla­dy školy, uvedené bude riešené prostredníctvom dohodovacieho konania podľa § 8c zákona 597/2003 Z.z.

7. AKO SA MÁME V ŠKOLE PRIPRAVIŤ NA PRÍCHOD DIEŤAŤA CUDZINCA?

Škola by mala príchodu nového žiaka venovať náležitú pozornosť. Dôležitá je spolupráca všet­kých pedagogických a odborných zamestnancov školy, ale aj príprava triedneho kolektívu. Nový žiak potrebuje čas, aby si na novú situáciu zvykol. Zmena je pre neho veľkou psychickou záťa­žou. Odchod z krajiny, kde dovtedy vyrastal, znamená odtrhnutie sa od všetkého, čo poznal. Zvyká si nielen na nový jazyk, nových učiteľov a spolužiakov, ale niekedy aj na inú formu komuni­kácie, iný spôsob vzdelávania, iné stravovanie a pod. Môže mať strach z neznámeho prostredia. Príprava na príchod žiaka do školy: www.statpedu.sk

Žiaci - deti cudzincov často prichádzajú s nedostatočnou znalosťou slovenského jazyka. Okrem tejto bariéry nemajú oni, ani ich rodičia (zákonný zástupca) skúsenosti so slovenským vzdeláva­cím systémom. Vzdelávací systém v krajine pôvodu môže byť odlišný, čo môže viesť k nedoro­zumeniam a rozličným očakávaniam. Preto je vhodné sprostredkovať najdôležitejšie informácie aj písomne, ideálne v ich materinskom jazyku, resp. v jazykových mutáciách zrozumiteľných pre žiaka a rodičov (zákonného zástupcu) alebo aspoň v jednom zo svetových jazykov.

Na adrese www.statpedu.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavanie-deti-cudzincov môžete nájsť:

 • Dvojjazyčné materiály;
 • Komunikačné (obrázkové) karty s názvom;
 • Spolupráca s rodičmi.

Ako je možné pripraviť deti, žiakov a zamestnancov školy na túto situáciu, nájdete aj tu: Teambuilding ako nástroj upevňovanie kolektívu

www.vudpap.sk/odborne-na-slovicko-teambuilding-ako-nastroj-upevnovania-kolektivu

Odporúčania pre učiteľov a žiakov na ľahšie zvládnutie aktuálnej vypätej situácie na Ukrajine Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine

Pomoc prostredníctvom krízovej intervencie VUDPAP www.vudpap.sk/krizova-intervencia

Pomoc Ligy za duševné zdravie

www.dusevnezdravie.sk/vojna-na-ukrajine-velky-psychologicky-manual Je dôležité:

 • oboznámiť žiakov s príchodom nového spolužiaka. Učiteľ môže pred príchodom žiaka viesť v triede diskusiu o krajine, z ktorej nový žiak prichádza, čo o nej žiaci vedia, ako si ju predstavujú,
 • oboznámiť žiakov so spôsobmi komunikácie a kontaktu v rôznych krajinách, pričom treba poukázať aj na spoločné znaky a predovšetkým podporovať a vzbudiť v žiakoch prirodzený záujem a empatiu. Odlišnosti príliš nevyzdvihoval:. Spoločne sa so žiakmi v triede zamyslieť nad tým, aké komplikácie môže novému spolužiakovi spôsobovať jazyková bariéra a ako ho podporiť, napríklad spolu so žiakmi vyrobiť orientačný plán školy, obrázkové (komunikačné) karty, dvojjazyčné štítky na označenie dôležitých miest v škole a pod.

Aktivity, ktoré pomáhajú porozumieť skúsenostiam žiakov, ktorí práve prišli do krajiny a triedy nájdete v učebných materiáloch pre učiteľov a žiakov od UNHCR: www.unhcr.org/sk/3043-vzdelavanie-o-utecencov.html

8. AKO POMÔCŤ DIEŤAŤU CUDZINCA S ADAPTÁCIOU?

Po nástupe do školy je potrebné poskytnúť žiakovi určitý čas, aby sa adaptoval na nové prostredie a podmienky. Adaptačná doba by mala trvať aspoň tri mesiace.

Pedagógovi môže byť pri adaptácii nápomocný aj odborný zamestnanec školy, prípadne odborní zamestnanci CPPPaP - zoznam všetkých poradenských zariadení vrátane kontaktov nájdete tu: www.vudpap.sk/odborny-portal/zlozky-systemu-vychovneho-poradenstva-a-prevencie

V procese adaptácie sa v dôsledku zvýšenej psychickej záťaže môžu objaviť ťažkosti v emocio­nálnej, sociálnej a kognitívnej oblasti (emocionálna labilita, úzkosť, poruchy pozornosti, sociálna izolácia a pod.). Odporúčame, aby ste boli citliví a vnímaví na rozmanitosť týchto prvotných preja­vov a v prípade potreby neváhali kontaktovať CPPPaP, prípadne ich krízové linky, ktoré majú zverejnené na web stránkach.

Viac informácií o tom, ako začať a o minimálnych možnostiach podpory: Adaptácia žiaka:

www.minedu.sk/data/att/22318.pdf

www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/projekty/erasmus-slovencina-deti-cudzincov/ adaptacia-ziaka.pdf

9. KURZY ŠTÁTNEHO JAZYKA

Podľa § 146 ods. 3 školského zákona „Pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka.“.

Tieto jazykové kurzy organizačne a finančne zabezpečuje

Pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce kurzy štátneho jazyka. Jazykové kurzy detí cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky organizačne a finančne zabezpečuje regionálny úrad školskej správy v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy. Kurzy nie sú obmedzené a realizujú sa podľa potreby žiakov.

V prípade potreby žiaka zabezpečí riaditeľ školy pedagogického zamestnanca na realizáciu ja­zykového kurzu slovenského jazyka. Zároveň požiada príslušný regionálny úrad školskej správy o finančné prostriedky. Jazykové kurzy detí cudzincov sa potom financujú prostredníctvom dohodovacieho konania na základe žiadosti zriaďovateľa.

Viac informácií o organizácii kurzov štátneho jazyka:

Kurzy štátneho jazyka:

www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/projekty/erasmus-slovencina-deti-cudzincov/kurz--statneho-jazyka.pdf

Učebné osnovy a metodické odporúčania:

Jazykový kurz. Metodické odporúčania. Vyučovanie štátneho jazyka pre deti cudzincov v SR (Jazyková príprava detí utečencov):

www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/aktuality/jazykovy_kurz_metodicke_od-porucania_deti_cudzincov_2014.pdf

Metodické odporúčania na vyučovanie slovenského jazyka v základnom a rozširujúcom jazy­kovom kurze štátneho jazyka pre deti cudzincov:

www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/metodicke_odpo-rucania_deti_cudzincov.pdf

Učebný plán pre základný a rozširujúci kurz štátneho jazyka pre deti cudzincov

www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/ucebny_plan_jazykovy_kurz_deti_cudzinov.pdf

KVAPIL, Roman et al. Slovenčina ako cudzí jazyk. Príručka pre učiteľov www.archiv.mpc-edu.sk/sk/slovencina-ako-cudzi-jazyk

Materiály a učebnice:

www.statpedu.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavanie-deti-cudzincov/

10. AKO MÁME HODNOTIŤ DIEŤA CUDZINCA?

Hodnotenie žiakov - detí cudzincov je pre učiteľov vzhľadom na ich odlišnú východiskovú situáciu oveľa náročnejšie ako obvykle. Hodnotenie takýchto žiakov je potrebné prispôsobiť jednak existu­júcim pravidlám hodnotenia ostatných žiakov v triede a jednak špecifickým výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov - detí cudzincov.

Pri hodnotení detí cudzincov sa na základe Čl. 11 ods. 1 až 4 Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy postupuje ako pri hodnotení žiakov po prestupe na školu s iným vyučovacím jazykom.

Hodnotenie žiaka po prestupe na školu s iným vyučovacím jazykom

 • Žiak prvého ročníka základnej školy, ktorého materinský jazyk je iný ako vyučovací jazyk na­vštevovanej základnej školy, sa hodnotí z vyučovacieho jazyka s prihliadnutím na úroveň pro­spechu z ostatných predmetov.
 • Po prestupe žiaka druhého až deviateho ročníka do školy s iným vyučovacím jazykom sa po­čas dvoch hodnotiacich období hodnotí najmenej takou úrovňou prospechu, ktorá zodpovedá prospechu z vyučovacieho jazyka na poslednom vysvedčení.
 • Po uplynutí dvoch hodnotiacich období od prestupu žiaka do školy s iným vyučovacím jazykom sa uplatňujú v ďalších dvoch hodnotiacich obdobiach z vyučovacieho jazyka miernejšie kritériá.
 • Pri hodnotení žiaka v prvom školskom roku a druhom školskom roku od prestupu žiaka do školy s iným vyučovacím jazykom, sa hodnotia jeho vecné vedomosti a nie úroveň jeho jazykovej správnosti.
 • Pri hodnotení detí cudzincov sa postupuje podľa odsekov 1 až 4.

Pri hodnotení detí cudzincov podľa § 146 ods. 4, ktorí boli zaradení do niektorého ročníka stred­nej školy, odporúčame primerane aplikovať body uvedené vyššie pre hodnotenie detí cudzincov v základných školách.

Hodnotenie detí cudzincov: Vzdelávanie detí cudzincov - ŠPÚ

https://www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/projekty/erasmus-slovencina-deti-cudzin-cov/hodnotenie-deti-cudzincov.pdf

Európske jazykové portfolio pre žiakov vo veku 7 - 10 rokov:

www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/aktuality/EJP_7_10_pdf_verzia.compre-ssed.pdf

Európske jazykové portfolio 16+. Slovenská republika:

www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/odborne-informacie/europske-jazykove-portfo-lio-16/

11. ČO A KTO NÁM OKREM MINISTERSTVA ŠKOLSTVA EŠTE MÔŽE POMÔCŤ?

Kontakty na inštitúcie/organizácie poskytujúce právnu pomoc a rôzne formy poradenstva cud­zincom v Slovenskej republike, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení problematických situácií spojených s inklúziou detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu:

POMOC PROSTREDNÍCTVOM INTERVENČNÉHO TÍMU

Jednotlivé intervenčné tímy CPPPaP sú pripravené a schopné vycestovať na pomoc deťom, žia­kom, učiteľom, rodičom, jednotlivým školám a školským zariadeniam.

Ako kontaktovať intervenčný tím? Prioritne odporúčame kontaktovať príslušné CPPPaP vo Vašom okrese. Ak nebude Vašej požiadavke z rôznych dôvodov vyhovené, kontaktujte MŠVVaŠ na te­lefónnom čísle: +421 905 480 047, alebo e-mailom: ukrajina@minedu.sk

Cieľom intervenčných tímov je pomôcť zabezpečiť adekvátnu odbornú starostlivosť v školách a školských zariadeniach. Odborné činnosti budú realizované podľa aktuálnych potrieb individuál­nou alebo skupinovou formou pre deti, žiakov, triedne kolektívy, pedagógov a rodičov.

Tímy sú zložené zo psychológov, špeciálnych a sociálnych pedagógov, ktorí majú kompetencie realizovať skupinové a individuálne činnosti s uvedenými cieľovými skupinami.

www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/projekty/erasmus-slovencina-deti-cudzincov/ zoznam-institucii-organizacii-poskytujucich-pravnu-pomoc-cudzincom-utecencom.pdf

Podporné materiály:

 • zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí,
 • zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle (azyl, doplnková ochrana, dočasné útočisko),
 • zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov (pobyt občanov EÚ a tri druhy pobytu občanov tretích štátov: prechodný pobyt, trvalý pobyt, tolerovaný pobyt).

Migračný úrad

www.minv.sk/7migracny-urad-mv-sr

Ako prihlásiť dieťa cudzincov na vzdelávanie na základnej škole?

www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-prihlasit-dieta-cudzincov

Nadácia Milana Šimečku, Centrum pre výskum etnicity a kultúry VZDELÁVANIE DETÍ CUDZINCOV V ČASE KORONY www.nadaciamilanasimecku.sk

VZDELÁVANIE DETÍ CUDZINCOV NA SLOVENSKU: PRÍKLADY DOBREJ PRAXE www.cvek.sk

Obráťte sa v prípade potreby na odborných zamestnancov priamo v školách alebo na poraden­ské zariadenie vo Vašom okolí (kontakty sú zverejnené na ich webstránkach CPPPaP, CŠPP) alebo na:

nonstop kontakt v ukrajinskom jazyku:

+421 910 944 825
+421 950 511 776
+421 951 141 060
+421 951 300 053

+421 951 453 061

Ďakujeme, že vytvárate v školách prostredie prijímajúce všetky deti bez rozdielu