Ochrana osobnych udajov - kamery

   

Bezpečnostný projekt pre kamerové informačné systémy (KIS)


Ochrana osobnych udajov - kamery Veľmi často sa zabúda, že osobné údaje sú aj tie, ktoré sú zaznamenané audio a video technikou a platia pre ne špeciálne pravidlá. Zákon myslí aj na kamerové systémy a spoločnosť, ktorá prevádzkuje kamerový systém musí mať vypracovaný bezpečnostný projekt, nakoľko zákon stanovuje že osobné údaje nie sú len identifikačné údaje ako napr. rodné číslo, ale aj :

§ 4 Ods. 1 Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu, to znamená že aj video záznam, pretože sa na ňom nachádzajú všetky hore uvedené osobné údaje !

§ 4 Ods. 3 písmeno j) …priestorom prístupným verejnosti priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore, alebo je to priestor, ktorý tak označuje osobitný zákon,

§ 15 Ods. 7 Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia, a to len vtedy, ak je priestor zreteľne označený ako monitorovaný; monitorovaný priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne označiť bez ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič informácií. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak.


 
 

Kamery na pracovisku


V Zákonníku práce sa píše : "Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje ...". Tu však upozorňujeme, že zamestnávateľ nepotrebuje na inštaláciu kamier súhlas, iba preukázateľný dôkaz o tom, že zamestnanci boli na tento druh kontroly upozornení. Keďže je priamo v zákone uvedené, že monitorovať zamestnancov možno len z vážnych dôvodov, teda najmä pokiaľ ide o ochranu osôb a majetku zamestnávateľa, kamerové systémy by teda nemali slúžiť na kontrolu kvality a kvantity práce. Je absolútne vylúčené monitorovanie priestorov, kde zamestnanci očakávajú určitý stupeň súkromia ako napr. WC, sprchy, šatne.
Celé znenie zákona si možete prečítať tu (§ 13, ods. 3-7): ZÁKONNÍK PRÁCE

Označovanie monitorovaného priestoru


Pri označovaní priestoru prístupného verejnosti monitorovaného kamerovým systémom je nevyhnutné, aby prevádzkovateľ bral ohľad na charakter miesta, ktoré monitoruje (napr. nákupné centrum, verejný park, ulica, ihrisko, obchod). Ak nastane situácia, kedy nie je možné označiť monitorovaný priestor pri vstupe, prevádzkovateľ má povinnosť označenie monitorovaného priestoru zabezpečiť na inom vhodnom mieste tak, aby bola zreteľnosť označenia zachovaná (aj viditeľná z miesta vstupu do priestoru). Prevádzkovateľ by mal pri označení monitorovaného priestoru zohľadniť dotknuté osoby (napr. chodec, vodič, cyklista, korčuliar), nachádzajúce sa v monitorovanom priestore a zvoliť formu označenia priestoru tak, aby označenie monitorovaného priestoru bolo pre dotknuté osoby reálne viditeľné.
Celé usmernenie vydané ÚOOU si môžete pozrieť tu : OZNAČOVANIE MONITOROVANÉHO PRIESTORU

Kamery inštalované v autách - autokamery


Autokamery sú majiteľmi áut veľmi obľúbené, nakoľko môžu v kritickej situácii veľmi dobe poslúžiť pri objasňovaní priestupku, alebo dopravnej nehody. Má to však aj niekoľko rizík a v niektorých prípadoch môže majiteľ (prevádzkovateľ) dostať aj vysokú pokutu. Kamerový záznam však môže pomôcť aj pri vymáhaní peňazí od poisťovne. Tie podobne ako polícia totiž smú použiť ako dôkaz všetko, čo prispeje k objasneniu prípadu. Záznam z kamery môže poslúžiť aj pri sťažností na konkrétneho policajta. Vo väčšine krajín sú záznamy z takejto kamery povolené, nie je však povolené jej zverejňovanie bez súhlasu osôb, ktorá sa na zázname nachádza. Úrad na ochranu osobných údajov preto vydal nariadenie, v ktorom sa presne píše za akých okolností a podmienok môže majiteľ auta prevádzkovať kameru.
Toto nariadenie si môžete pozrieť tu : KAMEROVÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VOZIDLÁCH

Technická služba


Naša spoločnosť nielenže vypracováva projekty pre kamerové systémy, ale kamerové systémy aj projektuje, inštaluje opravuje a robí revízie na základe §7 ods.1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Každá takáto spoločnosť je evidovaná na krajskom riaditeľstve policajného zboru, ktorý licenciu vydal. A keďže veľmi dobre poznáme ako takéto systémy fungujú, kde existujú možne riziká, vieme vypracovať projekt a smernice tak, aby spĺňali tie najprísnejšie kritéria z hľadiska zákona o ochrany osobných údajov.
Zistiť či firma ktorá montovala kamerový systém, mala na to aj potrebnú licenciu, si môžete tu: MINISTERSTVO VNÚTRA