BPIS/ GDPR - Bezpečnostný projekt informačných systemov

Čo robiť v prípade povinného merania teploty z dôvodu COVID19.


•   Meranie telesnej teploty vykonávať certifikovaným bezkontaktným lekárskym teplomerom pred vstupom do zariadenia vo vyčlenenom priestore s vhodnými mikroklimatickými podmienkami.
•   Osoba, ktorá vykonáva meranie telesnej teploty je povinná mať jednorazové rukavice a na prekrytie horných dýchacích ciest respirátor, resp. tvárové rúško, štít.
•   Odstup medzi dvoma osobami, ktoré čakajú na meranie teploty musí byť najmenej 2 metre, osoby musia mať prekryté horné cesty dýchacie tvárovým rúškom.
•   Teplomer je potrebné nasmerovať na stred čela, odporúča sa vzdialenosť 1-3 cm od pokožky čela. Samotné meranie telesnej teploty vykonať podľa pokynov výrobcu uvedených v návode na použitie daného teplomera.
•   Zabezpečiť pravidelnú dekontamináciu teplomera podľa odporúčania výrobcu.

Ak sa u osoby pri vstupe na pracovisko zistí:


a)  zvýšená telesná teplota (do 38°C), osoba sa odošle do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav. V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu osoba telefonicky kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára alebo linku 112.
b)  telesná teplota 38°C a viac, v závislosti od závažnosti klinických príznakov sa osoba odošle buď do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav a telefonicky kontaktovala svojho všeobecného lekára, alebo v prípade náhleho zhoršenia alebo život ohrozujúceho stavu (napr. ťažkosti pri dýchaní, poruchy vedomia, rýchly tep) zamestnávateľ bez odkladu kontaktuje linku 112.
O zamestnancoch, u ktorých bola zistená teplota sa vedie evidencia a zároveň sa táto skutočnosť hlási vedeniu pracoviska.

Stanovisko ÚOOÚ SR k meraniu teploty zamestnancov a prípadných návštevníkov na pracoviskách (17.04.2020 - 08:14)

Vo Vyhlásení EDPB o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID-19 je uvedené:

•   Môže zamestnávateľ požadovať, aby návštevníci alebo zamestnanci poskytli konkrétne zdravotné informácie v kontexte COVID-19?
•   Uplatňovanie zásady primeranosti a minimalizácie údajov je tu obzvlášť dôležité. Zamestnávateľ by mal vyžadovať zdravotné informácie iba v rozsahu, v akom to vnútroštátne právne predpisy povoľujú.
•   Niet pochýb o tom, že spracúvanie údajov o teplote fyzickej osoby (údaj o zdraví) spadá pod článok 9 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
Okrem bežného právneho základu v článku 6 nariadenia teda musí prevádzkovateľ preukázať, že existuje aj výnimka podľa článku 9 odseku 2 nariadenia.

Úrad sa domnieva, že v tomto prípade by sa mohol aplikovať čl. 9 ods. 2 pís. i) nariadenia:
...spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby, najmä profesijné tajomstvo;

Úradu je z verejne dostupných zdrojov známe len jedno opatrenie v tejto problematike, a to:
Uznesenie vlády SR č. 174 z 27. marca 2020 k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky Bod A.5 Vláda SR ukladá hlavnému hygienikovi SR vydať opatrenie, ktorým sa odporučí od 30. marca 2020 merať telesnú teplotu pri vstupe do nemocníc a priemyselných podnikov a ktorým sa uložia usmernenia, ako postupovať pri nameraní zvýšenej telesnej teploty Následne na základe vyššie uvedeného uznesenia vlády vydané usmernenie ako postupovať pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe do nemocníc a do priemyselných podnikov
Úrad si dovoľuje zvýrazniť časť usmernenia: O zamestnancoch, u ktorých bola zistená teplota sa vedie evidencia a zároveň sa táto skutočnosť hlási vedeniu pracoviska.

Prevádzkovateľ musí zvážiť, či spadá pod okruh subjektov, na ktoré sa tieto národné opatrenia vzťahujú. Do pozornosti taktiež dávame Stanovisko predsedníčky Výboru k Dohovoru 108 Rady Európy a Komisára pre ochranu osobných údajov Rady Európy k osobných údajov v súvislosti s pandémiou COVID-19: Za daných okolností zamestnávatelia budú možno musieť spracúvať osobné alebo citlivé údaje, ktoré zvyčajne nespracúvajú (napríklad údaje týkajúce sa zdravia); preto by sa malo pripomenúť, že by pri tom mali rešpektovať zásady nevyhnutnosti, proporcionality a zodpovednosti a mali by sa tiež riadiť zásadami tak, aby minimalizovali akékoľvek riziká, ktoré by takéto spracúvanie mohlo predstavovať pre práva zamestnancov a základné slobody, najmä ich práva súkromia, ako je rozpracované v odporúčaní CM / Rec (2015) 5 o spracúvaní osobných údajov v kontexte zamestnania. Zamestnávatelia by predovšetkým nemali spracúvať osobné údaje nad rámec toho, čo je potrebné na identifikáciu potenciálne exponovaných zamestnancov. Na základe vyššie uvedeného si dovoľujeme zdôrazniť, že prevádzkovateľ by mal zvážiť použitie čo najmenej invazívnych prostriedkov podľa zásady proporcionality a tiež by mal dbať na ochranu súkromia dotknutých osôb. Opatrenia mali trvať najviac do skončenia výnimočnej situácie.


     ZDROJ: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky - www.uoou.sk