Zodpovedna osoba - ochrana osobnych udajov


Nechce na seba prevziať zodpovednosť za ochranu osobných údajov konateľ ani zamestnanec ?


Zodpovedna osoba Využite služby našej externej "zodpovednej osoby" a celá agenda prechádza na nás ( a vy sa zatiaľ môžete venovať v kľude svojej práci ). Zákon hovorí, že prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb, môže výkonom dohľadu poveriť jednu, alebo viac tzv. "zodpovedných osôb", ktoré dozerajú na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov. Ak zodpovednú osobu nepoverí, musí niektoré svoje informačné systémy oznámiť úradu a všetky práva a povinnosti automaticky prechádzajú na samotného prevádzkovaeľa / konateľa spoločnosti ( napr. poučenie oprávnených osôb, posudzovanie a kontrola technických, personálnych a organizačných opatrení a mnoho iných povinností ). Taktiež pri prípadnej kontrole sám komunikuje s inšpektormi a zodpovedá sa svoje vyjadrenia.

Minimálne znalosti zodpovednej osoby :


   Musí ovládať zákon č.122/2013 Z.z.
   Musí ovládať vyhlášku č.164 a 165/2013 Z.z.
   Musí ovládať vyhlášku č.117/2014 Z.z.
   Musí ovládať zákon č.84/2014 Z.z.
   Musí ovládať zákon č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce
   Musí ovládať zákon č. 300/2005 Zb. Trestný zákon - Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi
   Musí ovládať časť ústavy Slovenskej republiky a základné ľudské práva a slobody
   Musí absolvovať skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov
   Mala by mať prax aspoň 2 roky a absolvovať minimálne 3 kontroly

Výhody externej zodpovednej osoby :

Pre všetkých máme bonus navyše :

Poskytneme pre Vás externú zodpovednú osobu a prevezmeme na seba všetky povinnosti a navyše vám poskytneme poistné krytie až do výšky 60.000,- EUR ( nakoľko pokuty udelené úradom za porušenie poviností môžu byť veľmi vysoké ).

Niektorí naši klienti, kde vykonávame činnosť externej ZO

( aktuálne poskytujeme výkon externej zodpovednej osoby u 72 klientov )